Hỗ trợ online

Điều lệ hội

Điều lệ hội doanh nhân trẻ Nghệ An

10:32 03/01/2020

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

  UỶ BAN HỘI   

----˜µ™----

ĐIỀU LỆ

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Hội đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ trong tỉnh Nghệ An không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Doanh nhân trẻ từng bước phát triển, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của tỉnh nhà và đất nước.

  Hội hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Hội

- Tên chính thức:

+ Tiếng Việt:  * Đầy đủ: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

  * Tên viết tắt: Hội DNT Nghệ An

+ Tiếng Anh:  * Đầy đủ: Nghe An Young Entrepreneurs' Association

  * Tên viết tắt: NAYEA

 

 

Điều 2. Mục đích của Hội

Đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân, Doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, vì sự phát triển vững mạnh của giới Doanh nhân trẻ Việt Nam và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà và đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội

1.  Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An, trong và ngoài nước.

2.  Trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

 

Điều 4: Hội có chức năng

4.1 Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

4.2 Tạo điều kiện hỗ trợ các Doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để các nhà Doanh nghiệp trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội.

4.3 Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các Doanh nhân trẻ và giữa các Doanh nhân trẻ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh, trên cả nước và thế giới theo đúng pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.4 Hội có thể tạo thêm nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.5 Tiếp tục xây dựng, nâng cao hình ảnh, uy tín của Hội.

4.6 Tham gia tích cực các chương trình hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Nghệ An

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

5.1 Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật... cho Hội viên. Tổ chức các hoạt động, các loại hình đào tạo nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

5.2 Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với Hội dựa trên những quy định pháp luật hiện hành.

5.3 Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng, Nhà nước những Doanh nhân trẻ tài năng.

5.4 Thông qua Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An có những đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các Doanh nhân trẻ.

5.5 Tham gia thực hiện chương trình hoạt động chung của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phù hợp với điều kiện, đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.

5.6 Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động tham gia tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động phong trào nhằm xây dựng tập thể tiên tiến, tạo điều kiện giúp nhau cùng tiến bộ và phát triển bình đẳng trong xã hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

Công dân Việt Nam và Việt kiều tuổi đời từ 18 đến 45, là thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội thì được xem xét công nhận là Hội viên Hội DNT tỉnh Nghệ An.

Điều 7: Hội viên danh dự, cố vấn

7.1 Hội viên danh dự là những người quá 45 tuổi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội và có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt thì được công nhận là Hội viên danh dự của Hội.

7.2 Các nhà Doanh nghiệp xuất sắc trong và ngoài tỉnh, quốc tế, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm Hội viên danh dự của Hội.

7.3 Những cá nhân và Hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động của Hội có thể được Ban chấp hành Hội mời làm cố vấn của Hội.

7.4 Hội viên danh dự tham gia các buổi sinh hoạt, hội nghị, đại hội của Hội. Hội viên danh dự có quyền như Hội viên trừ việc ứng cử, biểu quyết các công việc của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng góp Hội phí.

Điều 8. Quyền của Hội viên

8.1 Tham gia các hoạt động của Hội.

8.2 Được yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sản xuất, phát triển kinh doanh, mở rộng và đầu tư mới các ngành nghề sản xuất kinh doanh.

8.4 Được yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật và công luận; được đề xuất, đóng góp ý kiến và yêu cầu Hội đề bạt ý kiến của mình đến các cơ quan chức năng giải quyết.

8.5 Được ứng cử, giới thiệu đại biểu vào bộ máy lãnh đạo của Hội, được thảo luận, biểu quyết các vấn đề, công việc của Hội.

8.6 Được quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội và nêu những kiến nghị của mình về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của Hội viên nhằm đảm bảo cho sự phát triển của tổ chức Hội.

8.7 Được xin ra khỏi Hội khi bản thân không muốn tiếp tục sinh hoạt, hoạt động trong Hội.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên

9.1 Thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, các quyết định của Hội và nghĩa vụ công dân.

9.2 Tích cực tham gia hoạt động chung của Hội, giữ gìn tư cách Hội viên, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội. Giúp đỡ và giới thiệu các Doanh nhân trẻ gia nhập Hội.

9.3 Tham gia sinh hoạt đều đặn và đóng Hội phí đầy đủ, đúng thời hạn.

9.4 Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Hội; thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước.

9.5 Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội trong các vấn đề liên quan đến tài chính làm ảnh hưởng đến uy tín Hội.

Điều 10: Gia nhập Hội

10.1 Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 6 của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập Hội.

10.2 Hội viên không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp đương nhiên thôi không còn là Hội viên.

 

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI

 

Điều 11. Tổ chức và hoạt động của Hội

Hội tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc:

11.1 Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

11.2 Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.

11.3 Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác bình đẳng.

Điều 12. Đại hội và thời gian sinh hoạt

12.1 Đại hội Hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội Hội viên họp 02 năm/lần do Ban chấp hành Hội triệu tập. Đại hội Hội viên có nhiệm vụ và quyền hạn:

o Thông qua báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua.

o Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới.

o Bầu Ban chấp hành mới của Hội.

o Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An.

o Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn 1/2 (một phần hai) số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị.

12.2 Thời gian sinh hoạt định kỳ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An là 01 quý/lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

Điều 13. Ban chấp hành Hội

13.1 Ban chấp hành Hội do Đại hội Hội viên bầu ra, số lượng không quá 1/3 (một phần ba) tổng số Hội viên và do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chấp hành Hội là 02 năm.

13.2 Ban chấp hành Hội lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa Ban chấp hành họp thường kỳ 01 tháng/lần và có thể họp phiên bất thường khi xét thấy cần thiết. Ban chấp hành có nhiệm vụ thông báo đến các Hội viên kết quả phiên họp.

14.3 Thường trực Ban chấp hành Hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn (số lượng các Phó chủ tịch và các Uỷ viên do Ban chấp hành Hội quyết định)

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Hội

14.1 Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.

14.2 Quyết định các vấn đề về tổ chức của Hội như: bầu cử các chức vụ trong Ban chấp hành Hội.

14.3 Quyết định bổ sung các Uỷ viên Ban chấp hành Hội (01 kỳ không quá 1/3 số uỷ viên Ban chấp hành Hội).

14.4 Giới thiệu, bầu các chức danh trong tổ chức Hội trình Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyết định.

14.5 Giám sát công việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch.

14.6 Triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị.

14.7 Xét khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội viên.

 

 

 

Điều 15: Thường trực Ban chấp hành

15.1 Ban chấp hành bầu ra cơ quan Thường trực gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch (số lượng các Phó chủ tịch do Ban chấp hành quyết định sao cho phù hợp với số lượng Uỷ viên Ban chấp hành).

15.2 Cơ quan Thường trực thay mặt Ban chấp hành giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp Ban chấp hành.

Điều 16: Ban Cố vấn

Ban chấp hành Hội có thể mời các chuyên gia về kinh tế - xã hội, về quản lý, điều hành doanh nghiệp, có tâm huyết với sự phát triển của giới Doanh nghiệp trẻ làm cố vấn và tham gia vào Ban cố vấn của Hội. Ban cố vấn của Hội được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành Hội.

Điều 17: Ban kiểm soát

Đại hội bầu ra Ban kiểm tra tài chính gồm 03 Uỷ. Ban kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm kiểm tra hoạt động tài chính của Hội do Ban chấp hành báo cáo.

 

Chương V

TÀI CHÍNH HỘI

 

Điều 18. Nguồn thu

18.1 Các khoản thu của Hội gồm:

o Hội phí gia nhập.

o Hội phí hàng tháng do Hội viên đóng góp.

o Các khoản thu do các cơ sở sản xuất kinh doanh của Hội mang lại.

o Các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, Hội viên hay đoàn thể trong và ngoài nước.

o Các khoản thu dịch vụ, kỹ thuật của Hội.

Mức Hội phí gia nhập và Hội phí hàng tháng do Ban chấp hành Hội thảo luận và quyết định.

18.2 Hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính và theo pháp lệnh về kế toán thống kê của Nhà nước.

Điều 19. Các khoản chi

29.1 Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình phúc lợi của Hội mua sắm, chi phí văn phòng, trụ sở, phương tiện làm việc, trả lương cho cán bộ văn phòng...

19.2 Chi phí bồi dưỡng cộng tác viên.

19.3 Chi cho các hoạt động của Hội như: Hội thảo, giao lưu, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội...

19.4 Cho công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Hội hoặc thành viên Thường trực Hội được Chủ tịch Hội uỷ quyền sẽ duyệt chi các chi phí của Hội, trừ các chi phí quan trọng như: đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản... thì phải tổ chức Hội nghị Hội viên và phải được sự đồng ý của hơn 1/2 (một phần hai) số Hội viên tham dự Hội nghị.

 

Chương VI

CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI

 

Điều 20. Với Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

20.1 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An là thành viên tập thể và chịu sự chỉ đạo, định hướng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, mối quan hệ được xác định theo Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trong hoạt động của mình sẽ được Uỷ ban Hội bảo trợ về danh nghĩa hoạt động, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động từng năm và hàng quý có trách nhiệm phải thông qua Uỷ ban Hội có ý kiến đóng góp kịp thời, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các chương trình chung do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đề ra.

20.2 Hội DNT được cử đại diện tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.

20.3 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chọn, cử cán bộ Hội có năng lực, có phẩm chất tham gia bộ máy lãnh đạo và điều hành công tác thường trực của Hội DNT Nghệ An.

Điều 21. Với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

21.1 Quan hệ giữa Hội DNT Nghệ An với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là quan hệ thống nhất hành động theo sự điều phối chung.

21.2 Hội DNT Nghệ An được quyền tham gia các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và được cử đại diện tham gia Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điều 22: Với các đơn vị khác

22.1 Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An quan hệ với các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra của Hội Doanh nhân trẻ và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

22.2 Đối với các Hội, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ các tỉnh, thành bạn: quan hệ, giao dịch đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

 

Điều 23. Khen thưởng

Hội viên có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Hội thì được Hội khen thưởng hoặc đề xuất với các cấp, các ngành trong tỉnh và Trung ương khen thưởng.

Điều 24. Kỷ luật

Hội viên vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Hội hoặc có những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tuỳ vào mức độ có thể bị phê bình, cảnh cáo, bãi miễn tạm thời tư cách Hội viên hoặc khai trừ ra khỏi Hội.

 

Chương VIII

THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

 

Điều 25: Điều khoản thi hành

25.1 Mọi Hội viên phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ Hội. Ban chấp hành Hội DNT tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội.

25.2 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu toàn thể Hội viên tỉnh Nghệ An quyết định.

25.3 Điều lệ này đã được Đại hội Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ hai thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

 

  HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

  UỶ BAN HỘI   

   ----˜µ™-----    

 

  ĐIỀU LỆ

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

 

  Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Hội đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ trong tỉnh Nghệ An không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Doanh nhân trẻ từng bước phát triển, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của tỉnh nhà và đất nước.

  Hội hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Hội

- Tên chính thức:

+ Tiếng Việt:  * Đầy đủ: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An

  * Tên viết tắt: Hội DNT Nghệ An

+ Tiếng Anh:  * Đầy đủ: Nghe An Young Entrepreneurs' Association

  * Tên viết tắt: NAYEA

 

 

Điều 2. Mục đích của Hội

Đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân, Doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, vì sự phát triển vững mạnh của giới Doanh nhân trẻ Việt Nam và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà và đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội

1.  Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An, trong và ngoài nước.

2.  Trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

 

Điều 4: Hội có chức năng

4.1 Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

4.2 Tạo điều kiện hỗ trợ các Doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để các nhà Doanh nghiệp trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội.

4.3 Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các Doanh nhân trẻ và giữa các Doanh nhân trẻ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh, trên cả nước và thế giới theo đúng pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.4 Hội có thể tạo thêm nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.5 Tiếp tục xây dựng, nâng cao hình ảnh, uy tín của Hội.

4.6 Tham gia tích cực các chương trình hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Nghệ An

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

5.1 Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật... cho Hội viên. Tổ chức các hoạt động, các loại hình đào tạo nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

5.2 Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với Hội dựa trên những quy định pháp luật hiện hành.

5.3 Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng, Nhà nước những Doanh nhân trẻ tài năng.

5.4 Thông qua Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An có những đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các Doanh nhân trẻ.

5.5 Tham gia thực hiện chương trình hoạt động chung của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phù hợp với điều kiện, đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.

5.6 Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động tham gia tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động phong trào nhằm xây dựng tập thể tiên tiến, tạo điều kiện giúp nhau cùng tiến bộ và phát triển bình đẳng trong xã hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

Công dân Việt Nam và Việt kiều tuổi đời từ 18 đến 45, là thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội thì được xem xét công nhận là Hội viên Hội DNT tỉnh Nghệ An.

Điều 7: Hội viên danh dự, cố vấn

7.1 Hội viên danh dự là những người quá 45 tuổi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội và có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt thì được công nhận là Hội viên danh dự của Hội.

7.2 Các nhà Doanh nghiệp xuất sắc trong và ngoài tỉnh, quốc tế, các cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm Hội viên danh dự của Hội.

7.3 Những cá nhân và Hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động của Hội có thể được Ban chấp hành Hội mời làm cố vấn của Hội.

7.4 Hội viên danh dự tham gia các buổi sinh hoạt, hội nghị, đại hội của Hội. Hội viên danh dự có quyền như Hội viên trừ việc ứng cử, biểu quyết các công việc của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng góp Hội phí.

Điều 8. Quyền của Hội viên

8.1 Tham gia các hoạt động của Hội.

8.2 Được yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sản xuất, phát triển kinh doanh, mở rộng và đầu tư mới các ngành nghề sản xuất kinh doanh.

8.4 Được yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật và công luận; được đề xuất, đóng góp ý kiến và yêu cầu Hội đề bạt ý kiến của mình đến các cơ quan chức năng giải quyết.

8.5 Được ứng cử, giới thiệu đại biểu vào bộ máy lãnh đạo của Hội, được thảo luận, biểu quyết các vấn đề, công việc của Hội.

8.6 Được quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội và nêu những kiến nghị của mình về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của Hội viên nhằm đảm bảo cho sự phát triển của tổ chức Hội.

8.7 Được xin ra khỏi Hội khi bản thân không muốn tiếp tục sinh hoạt, hoạt động trong Hội.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên

9.1 Thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, các quyết định của Hội và nghĩa vụ công dân.

9.2 Tích cực tham gia hoạt động chung của Hội, giữ gìn tư cách Hội viên, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội. Giúp đỡ và giới thiệu các Doanh nhân trẻ gia nhập Hội.

9.3 Tham gia sinh hoạt đều đặn và đóng Hội phí đầy đủ, đúng thời hạn.

9.4 Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Hội; thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước.

9.5 Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội trong các vấn đề liên quan đến tài chính làm ảnh hưởng đến uy tín Hội.

Điều 10: Gia nhập Hội

10.1 Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 6 của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập Hội.

10.2 Hội viên không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp đương nhiên thôi không còn là Hội viên.

 

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI

 

Điều 11. Tổ chức và hoạt động của Hội

Hội tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc:

11.1 Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

11.2 Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.

11.3 Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác bình đẳng.

Điều 12. Đại hội và thời gian sinh hoạt

12.1 Đại hội Hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội Hội viên họp 02 năm/lần do Ban chấp hành Hội triệu tập. Đại hội Hội viên có nhiệm vụ và quyền hạn:

o Thông qua báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua.

o Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới.

o Bầu Ban chấp hành mới của Hội.

o Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An.

o Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn 1/2 (một phần hai) số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị.

12.2 Thời gian sinh hoạt định kỳ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An là 01 quý/lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

Điều 13. Ban chấp hành Hội

13.1 Ban chấp hành Hội do Đại hội Hội viên bầu ra, số lượng không quá 1/3 (một phần ba) tổng số Hội viên và do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chấp hành Hội là 02 năm.

13.2 Ban chấp hành Hội lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa Ban chấp hành họp thường kỳ 01 tháng/lần và có thể họp phiên bất thường khi xét thấy cần thiết. Ban chấp hành có nhiệm vụ thông báo đến các Hội viên kết quả phiên họp.

14.3 Thường trực Ban chấp hành Hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn (số lượng các Phó chủ tịch và các Uỷ viên do Ban chấp hành Hội quyết định)

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Hội

14.1 Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.

14.2 Quyết định các vấn đề về tổ chức của Hội như: bầu cử các chức vụ trong Ban chấp hành Hội.

14.3 Quyết định bổ sung các Uỷ viên Ban chấp hành Hội (01 kỳ không quá 1/3 số uỷ viên Ban chấp hành Hội).

14.4 Giới thiệu, bầu các chức danh trong tổ chức Hội trình Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh quyết định.

14.5 Giám sát công việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch.

14.6 Triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị.

14.7 Xét khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội viên.

 

 

 

Điều 15: Thường trực Ban chấp hành

15.1 Ban chấp hành bầu ra cơ quan Thường trực gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch (số lượng các Phó chủ tịch do Ban chấp hành quyết định sao cho phù hợp với số lượng Uỷ viên Ban chấp hành).

15.2 Cơ quan Thường trực thay mặt Ban chấp hành giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp Ban chấp hành.

Điều 16: Ban Cố vấn

Ban chấp hành Hội có thể mời các chuyên gia về kinh tế - xã hội, về quản lý, điều hành doanh nghiệp, có tâm huyết với sự phát triển của giới Doanh nghiệp trẻ làm cố vấn và tham gia vào Ban cố vấn của Hội. Ban cố vấn của Hội được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành Hội.

Điều 17: Ban kiểm soát

Đại hội bầu ra Ban kiểm tra tài chính gồm 03 Uỷ. Ban kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm kiểm tra hoạt động tài chính của Hội do Ban chấp hành báo cáo.

 

Chương V

TÀI CHÍNH HỘI

 

Điều 18. Nguồn thu

18.1 Các khoản thu của Hội gồm:

o Hội phí gia nhập.

o Hội phí hàng tháng do Hội viên đóng góp.

o Các khoản thu do các cơ sở sản xuất kinh doanh của Hội mang lại.

o Các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, Hội viên hay đoàn thể trong và ngoài nước.

o Các khoản thu dịch vụ, kỹ thuật của Hội.

Mức Hội phí gia nhập và Hội phí hàng tháng do Ban chấp hành Hội thảo luận và quyết định.

18.2 Hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính và theo pháp lệnh về kế toán thống kê của Nhà nước.

Điều 19. Các khoản chi

29.1 Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình phúc lợi của Hội mua sắm, chi phí văn phòng, trụ sở, phương tiện làm việc, trả lương cho cán bộ văn phòng...

19.2 Chi phí bồi dưỡng cộng tác viên.

19.3 Chi cho các hoạt động của Hội như: Hội thảo, giao lưu, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội...

19.4 Cho công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Hội hoặc thành viên Thường trực Hội được Chủ tịch Hội uỷ quyền sẽ duyệt chi các chi phí của Hội, trừ các chi phí quan trọng như: đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản... thì phải tổ chức Hội nghị Hội viên và phải được sự đồng ý của hơn 1/2 (một phần hai) số Hội viên tham dự Hội nghị.

 

Chương VI

CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI

 

Điều 20. Với Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

20.1 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An là thành viên tập thể và chịu sự chỉ đạo, định hướng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, mối quan hệ được xác định theo Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trong hoạt động của mình sẽ được Uỷ ban Hội bảo trợ về danh nghĩa hoạt động, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động từng năm và hàng quý có trách nhiệm phải thông qua Uỷ ban Hội có ý kiến đóng góp kịp thời, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các chương trình chung do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đề ra.

20.2 Hội DNT được cử đại diện tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.

20.3 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chọn, cử cán bộ Hội có năng lực, có phẩm chất tham gia bộ máy lãnh đạo và điều hành công tác thường trực của Hội DNT Nghệ An.

Điều 21. Với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

21.1 Quan hệ giữa Hội DNT Nghệ An với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là quan hệ thống nhất hành động theo sự điều phối chung.

21.2 Hội DNT Nghệ An được quyền tham gia các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và được cử đại diện tham gia Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điều 22: Với các đơn vị khác

22.1 Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An quan hệ với các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra của Hội Doanh nhân trẻ và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

22.2 Đối với các Hội, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ các tỉnh, thành bạn: quan hệ, giao dịch đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

 

Điều 23. Khen thưởng

Hội viên có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của Hội thì được Hội khen thưởng hoặc đề xuất với các cấp, các ngành trong tỉnh và Trung ương khen thưởng.

Điều 24. Kỷ luật

Hội viên vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Hội hoặc có những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tuỳ vào mức độ có thể bị phê bình, cảnh cáo, bãi miễn tạm thời tư cách Hội viên hoặc khai trừ ra khỏi Hội.

 

Chương VIII

THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

 

Điều 25: Điều khoản thi hành

25.1 Mọi Hội viên phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ Hội. Ban chấp hành Hội DNT tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội.

25.2 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu toàn thể Hội viên tỉnh Nghệ An quyết định.

25.3 Điều lệ này đã được Đại hội Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ hai thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

HỘI DOANH NHÂN TRẺ NGHỆ AN

Hội Doanh Nhân Trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association

Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà VCCI Số 1 - Đường V.I Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An

Hotline: 091.3333.681

Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com